Informacje o kierunku

Zawód:
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

 Kwalifikacje:  

K1 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (symbol Z.8.) 

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.
Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 341201

 Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.


Cykl kształcenia 

 

Nauka trwa 1rok (2 semestry). 

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.  

Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zadaniu egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną  dyplom z tytułem  zawodowym Asystent osoby niepełnosprawnej, , zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 Charakterystyka zawodu  

 Asystent osoby niepełnosprawnej: 

 • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego,
 • pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności,
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji,
 • wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

   Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta 

  Absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w domach i ośrodkach pomocy społecznej i instytucjach opiekuńczych.

  Asystenci osoby niepełnosprawnej mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność. 

 
        Absolwent nabywa wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych takich jak:
 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych,
 • planowanie, kontrolowanie i ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
 • współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

 Opis kształcenia 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design