Informacje o kierunku
Zawód: Technik administracji
Kierunek: Prawo i administracja
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Rekrutacja

Na kierunek technik administracji, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.
Charakterystyka zawodu

 

 

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową.
Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Czechowicach-Dziedzicach, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

  • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym
  • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych
  • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
  • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków
  • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników

 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design