W Policealnej Szkole Zawodowej "Edukator" na kierunku Technik BHP państwowy pisemny egzamin zawodowy zdało 100% zdających, a państwowy egzamin praktyczny zdało 74% zdających jest to o 30% wyższa zdawalność niż średnia w Okręgu.


Informacje o kierunku

 

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

Na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

  •   świadectwo ukończenia szkoły średniej
  •  3 zdjęcia,
  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.
 
Charakterystyka zawodu

 

   Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn. 
Zobacz jakie jeszcze obowiązki i uprawnienia posiada technik bhp (kliknij).

 

 Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również po spełnieniu dodatkowych wymagań mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

 

 

 

 


 


 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design