Informacje o kierunku

Zawód: Technik informatyk
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika informatyki.

Rekrutacja
Na kierunek technik informatyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik informatyk; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 Charakterystyka zawodu

 Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy: zajmowanie się administrowaniem sieci, programowanie oraz testowanie oprogramowania, projektowanie stron www, ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji, wdrażanie nowoczesnych programów, składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego. Technik informatyk zajmuję się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerową oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych.

 Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do:

 •  sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi;

 • umiejętnej pracy w sieciach komputerowych;
 • znajomości podstaw programowania;
 • umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • obsługi urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, skanery;
 • umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego;
 • projektowania baz danych.


 


© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design