Informacje o kierunku
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego  słuchacz otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Rekrutacja
Na kierunek technik ochrony fizycznej osób i mienia, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 •  3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
 • zaświadczenie o niekaralności. 
Charakterystyka zawodu

 Do zadań absolwenta kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia należy: zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli, jak również zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń. Technik ochrony fizycznej osób i mienia nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony,

 Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia, mogą być zatrudnieni w renomowanych firmach ochroniarskich, wewnętrznych służbach ochrony bądź mogą ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:

 •  organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
 •  prowadzenia działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
 •   analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
 •  samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 •  prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
 •  właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 •  udzielania pomocy przedlekarskiej
 • posługiwania się bronią palną. 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design