Informacje o kierunku

Zawód: Technik rachunkowości

 

Kwalifikacje: K1 –Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 431103
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.

Rekrutacja

Na kierunek technik rachunkowości, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 3 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik rachunkowości; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.
 
Charakterystyka zawodu
 
Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

 
Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

 
Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do:
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
  • interpretowania ogólnych praw ekonomicznych oraz stosowania ogólnych zasad rachunku ekonomicznego,
  • obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
  • sporządzania planów finansowych,
  • stosowania zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy,
  • stosowania zasad organizacji pracy, w tym organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich.
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design